مرور برچسب ها

چگونگی کودتای رضا خانی

کودتای رضاخان پهلوی در سوم اسفند سال ۱۲۹۹

اشاره یکی از وقایع مهم تاریخ معاصر ایران، کودتای سوم اسفند 1299 رضاشاه است که دولت انگلیس به دلایلی چند همچون تصویب نشدن قرارداد 1919 در مجلس، جلوگیری از نفوذ روسیه کمونیستی در ایران و حفظ منافع خود…