مرور برچسب ها

چگونگی ارتباط معلم و دانش آموزان

مهمترین مفهوم در یادگیری دانش آموزان

ظاهرا مهم ترین مفهوم در یادگیری دانش اموزان، ارتباطی است که بین معلم و دانش آموز برقرار است. و این ارتباطی بایستی به صورت ارائه تکلیف به دانش آموز از سوی معلم و انجام صرف آن از سوی دانش آموز است. این…