مرور برچسب ها

چکیده ای از تحقیق

تحقیق آماده در مورد مهار نفس

چکیده ای از تحقیق با دشمن نفس، صلح کردن ننگ استچون در همه حال، با خرد در جنگ استهر چند سخن ز آشتی می گویدخصمی است که آتش بس او نیرنگ است1«نفس»، در قرآن و حدیث و متون عرفانی و فلسفی،…