مرور برچسب ها

چه حیواناتی اهلی محسوب میشوند؟

تحقیق در مورد حیوانات اهلی و وحشی

حیوانات اهلی حیوانات اهلی به حیواناتی گفته میشود که تولید مثل آنها تحت کنترل انسان بوده یا می‌تواند در کنترل انسان باشد. در اهلی‌ کردن حیوانات عواملی که در نظر گرفته می‌شد عبارتند از: تعلیم‌ پذیری،…