مرور برچسب ها

چشمانداز فرهنگی

میراث فرهنگی چیست ؟ چرا باید از میراث فرهنگی محافظت کنیم؟

میراث فرهنگی به کلیهٔ آثار باقیمانده از گذشتگان گفته میشود که دارای ارزش فرهنگی باشد. این آثار میتواند دربرگیرندهٔ آثار ملموس (مانند بناهای باستانی) یا آثار ناملموس (مانند آداب و رسوم یک منطقه) باشد…