مرور برچسب ها

پیشینیان

۱۳ تیر روز جشن تیرگان

مقدمه فرهنگ ایرانی پر است از جشنها و آئین هایی که به مناسبتهای گوناگون و در فصلهای مختلف سال برگزار می شده است ، آنچه که در اغلب این جشنها به چشم می خورد نوعی شادی درونی و نشاط گروهی است که با ذات…
رفتن به نوارابزار