مرور برچسب ها

پیشگیری از مواد مخدر

نحوه پیشگیری از مواد مخدر

پیشگیری از مواد مخدر برای پیشگیری از مواد مخدر، اصولی برای کمک به والدین، معلم ها، افرادی که در هدایت جامعه نقش ایفا می‌کنند و نیروهای اجرایی برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد وجود دارد. عوامل اجتماعي…