مرور برچسب ها

پیامک تمام شدن دوستی

رفتارهایی را که موجب ناراحتی دوستان از یکدیگر و بر هم خوردن دوستی ها می شود

1. برای دیگران حرف زدن نه با آنها حرف زدن خیلی عجیب است که بسیاری از مردم هدف از مکالمه با دیگران را نمی دانند و درک نمی کنند. آنها به جای اینکه صحبت با دیگران را یک کار دو طرفه بدانند همچون رادیو می…