مرور برچسب ها

پژوهش

معرفی سامانه های فنی حرفه ای

در این پست سامانه های مهم مرتبط به فنی حرفه ای و نحوه گرفتن گواهی نامه مهارت فنی حرفه ای را معرفی می کنیم. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از سازمان‌های وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی است که از…

تأثیر به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری دانش آموزان

چکیده پژوهش حاضر، به منظور بررسی تأثیر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری دروس علوم و جغرافیا انجام گرفت. روش پژوهش، نیمه تجربی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش را…
رفتن به نوارابزار