مرور برچسب ها

پروژه رایگان

پروژه رایگان گداخت هسته ای پروتون بور

همجوشی نوترونی همجوشی نوترونی یکی از انواع هم جوشی است که در آن میزان انرژی نوترون ها کمتر از یک درصد کل انرژی آزاد شده است. بیشترین واکنش های هم جوشی مورد مطالعه تا 80درصد از انرژی هایشان را در…
رفتن به نوارابزار