مرور برچسب ها

طراحي يك نظام پرداخت

سیستم حقوق در آموزش و پرورش

مقدمه: بسياري از صاحب نظران، علوم اداري و مديريت بر اين باورند كه نخستين و نهايي‌ترين هدف افراد از پذيرش شغل برخورداري مادي او به زبان رايج دريافت حقوق و دستمزد است. شمار فراواني از اعتصاب هاي…