مرور برچسب ها

خانواده عامل کلیدی در افت تحصیلی دانش آموز

پیشرفت و افت تحصیلی در دانش آموزان

مقدمه ویژگی های فردی، عوامل خانوادگی و مشکلات ناشی از مدرسه مهمترین دلایل افت تحصیلی دانش آموزان است یکی از مشکلات نظام های آموزشی هر کشور افت تحصیلی دانش آموزان است. کاهش یا افت عملکرد تحصیلی یکی از…