مرور برچسب ها

خانه های روستایی

دانلود مقاله کامل و جامع در مورد ویژگی های معماری روستایی

شکل کلی  معماری سنتی از سنت عامیانه  سرچشمه می گیرد  و سنت عامیانه همان سنت  بلاواسطه و ناخود آگهی  است که در بطن  یک فرهنگ مردمی  جریان دارد  و به گونه های  معنوی و مادی و متاثر از نیاز ها  و ارزشها…