مرور برچسب ها

خالص جریان نقدی ورودی

بودجه بندی سرمایه ای چیست؟

بودجه بندی سرمایه ای چیست؟ ارزیابی سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت، تصمیم‌گیری در خصوص انواع سرمایه‌گذاری‌ها و انتخاب مناسب‌ترین پروژه، که در مجموع فرایند بودجه‌بندی سرمایه‌ای را تشکیل می‌دهند، از…