مرور برچسب ها

آزمون های آماری پارامتریک و ناپارامتریک

روش‌های آماری مورد استفاده در پایان نامه

امروزه بندرت می توان بدون استفاده از روشهای آماری اقدام به تفسیر، تبیین و تحلیل نتایج به دست آمده از تحقیق ها و پژوهش های علمی کرد . آمار در دو شاخه آمار توصیفی و احتمالات و آمار استنباطی بحث و بررسی…