مرور برچسب ها

آتشفشان فعال

آتشفشان چیست؟ مشخصات و انواع فعالیت

آتشفشان چیست؟ آتشفشان یک ساختمان زمین شناسی است که به وسیله آن مواد آتشفشانی(به صورت مذاب، گاز، قطعات جامد یاهر ۳ از درون زمین به سطح آن راه می یابند. انباشتگی این مواد در محل خروج، برجستگی…