مرور برچسب ها

آتشفشانها

اتشفشان های فعال ۵۰ سال اخیر

آتشفشانها همواره یکی از بزرگترین نگرانی های بشر بوده اند تجربه کابوس وار شهر پمپی همیشه در فکر کسانی است که نزدیک یک آتش فشان زندگی می کنند.