تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی
مرور

گل محمدی در بارداری

مقاله گل محمدی درشرایط دیم درجهت اشتغال زایی و توسعه پایدار

چکیده مقاله: یکی ازگامهای اساسی درهرکشور توجه به تناسب توسعه بخصوص توسعه بخش کشاورزی با کارمایه های موجود است با توجه به اینکه حدود ۵۵درصد از مناطق کشور سیل خیز یا شیب دار بوده و از طرف دیگر بیش از ۸۰ درصد سرزمین ایران خشک و نیمه خشک می…