تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی
مرور

کارت توازن عملیات

کارنامه توازن عملیات در شرکتهای هندی | ۲۷ ص

مقدمه بعد از دوره اصلاحات در هند یک موج فراگیر از انتقادات درباره اندازه گیری های مالی در اجرای سیستم ارزیابی بوجود آمد که در واقع ریشه در گذشته داشت و فاقد چشم اندازی آینده نگر بود. اهمیت آن زمانی که در عصر اطلاعات شرکت ها در حال ساختن…