تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی
مرور

پیشرفت تحصیلی

نقش مدیران مدارس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی

این مقاله در ارتباط با نقش مدیران مدارس در پیشرفت دانش آموزان ابتدایی است ، که به منظور ارائه الگویی ساختاری از اثر سبک رهبری تحولی مدیران بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با میانی گری عدالت رویه‌ای، اعتماد به مدیر، رضایت شغلی درونی، تعهد…