مرور

پروژه در مورد آب

مقاله ای جامع و کامل در مورد آب و محیط زیست

آب، محيط زيست فعاليت‌هاي مربوط به توسعه منابع آب تغييراتي را در محيط زيست بدنبال دارد . اثرات زيست محيطي سيستم‌هاي توسعه منابع آب ، در ضمن مفيد بودن مي‌تواند مضر هم باشند . براي مثال مخازن سد ها اغلب بخش‌هائي از بستر سيل گير رودخانه و نيز حوزه آبريز را تخريب مي‌نمايند درحاليكه از طرف ديگر درياچه‌اي بوجود مي‌آورند و به اين ترتيب بعضي از خصوصيات…
ادامه نوشته ...