تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی
مرور

قارچ های بیماری زا

قارچ ها : مقاله کامل و جامع در مورد قارچ ها و موارد استفاده

قارچها قارچ ها تالوفیتهای فاقد سبزینه هستند. برخی از صفات قارچ هاست مشابه صفات جانواران و برخی دیگر شبیه صفات گیاهان است. قارچ ها بر خلاف باکتریها و جلبکهای سبز – آبی که فاقد هسته حقیقی اند عموماً هسته ای مشخص دارند. مواد ذخیره ای در…