مرور

تجزیه و تحلیل شغل

مدیریت منابع انسانی دیدگاه کلاسیک مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی به معنی شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پرورش نیروی انسانی برای رسیدن به اهداف سازمان تعریف شده است. امروزه نقش مدیریت منابع انسانی به دلیل تحولات سریع و پیچیده شدن محیط، گسترش قوانین و مقررات، افزایش توقعات نیروی کار،…
ادامه نوشته ...