مرور

تاریخچه کان ذن ریو كاراته - کان ذن ريو کاراته دو چيست

مقاله کامل در مورد تشکیلات کاراته | ۱۹ص

چکیده کاراته ازسال 1912 به صورت سمپاتیک از کشور ژاپن به جهان خارج معرفی شد و در سال 1964 اولین فدراسیون رسمی کاراته در جهان توسط انجمن های گوناگون ژاپنی هم زمان با بازیهای المپیک در ژاپن تشکیل یافت. مدتی بعد فدراسیون جهانی کاراته W.K.Fتأسیس و نهایتا به تأیید I.O.C رسید و اکنون این سازان زیر نظر IOC مشغول به کار می باشد و مسابقات رسمی آن از طریق…
ادامه نوشته ...