مرور

اهمیت اعتقاد به معاد

مقاله کامل در مورد معاد و بحث های پیرامون آن | ۲۵ ص

مقدمه تحقیق ما در مورد مساله معاد که از اهمیت زیادی برخوردار است. معاد واژه ی عربی است به معنای رستاخیز یا دوباره برخواستن باور به رستاخیز یکی از اصول دین است مهمترین و حساسترین مسایل دینی و اسلامی بعد از خداشناسی موضوع معاد و قیامت است جریان معاد در زندگی پس از آن میان پیچیده و دشوار است که آرائ متفکران بشری درباره ی آن بیش از آنچه که درباره ی…
ادامه نوشته ...