مرور

اثبات معاد

مقدمه تحقیق ما در مورد مساله معاد که از اهمیت زیادی برخوردار است. معاد واژه ی عربی است به معنای رستاخیز یا دوباره برخواستن باور به رستاخیز یکی از اصول دین است مهمترین و حساسترین مسایل دینی و اسلامی بعد از خداشناسی موضوع معاد و قیامت است جریان معاد در زندگی پس از آن میان پیچیده و دشوار است که آرائ…
ادامه نوشته ...