تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

mcnp و کارایی آن

۴۷ ص

فایل pdf

فهــــرست

 

فصــل ۱ :  مقدمه

مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

تاریخچه ی  mcnp ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

تاریخچه ی کد مونت کارلو  …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸

فصل ۲ : قابلیت ها و مشکلات کد mcnp

مشکلات کدmcnp   ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

توصیه هایی جهت استفاده از کد ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

توصیه هایی دیگرمربوط به نحوه ی نوشتن برنامه  ………………………………………………………………………………………….. ۱۳

محدودیت های کد  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

محدودیت های مربوط به نوشتن فایل ورودی   ……………………………………………………………………………………………….. ۱۴

فصل ۳ : کاربرد

موارد کاربرد  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

زمینه های کاربرد کد مونت کارلو  ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

کاربردهای کد mcnp …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

 

فصل ۴ : آموزش کلی

روش مونت کارلو در ترابرد ذرات  ……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

واکنش ها و داده های هسته ای  ………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

نصب برنامه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

ساختار فایل ورودی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

ساختار عمودی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۲۹

آماده سازی و اجرای کد   ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

اجرای کد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۳۱

روش اول : استفاده از نرم افزار  TEXTPAD ……………………………………………………………………………………………….. 32

روش دوم : استفاده از بج فایل …………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳

اجرای چندین برنامه به صورت متوالی  …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

پردازش موازی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

نامگذاری فایل های خروجی ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

خواندن و رمز فایل ورودی …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

نحوه ی تعریف کارت سلول در کد MCNP  …………………………………………………………………………………………………..۳۷

کارت حجم سلول ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

کارت اهمیت ذرات  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

کارت شبکه بندی U  …………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۸

کارت پرکردن  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸

کارت انتقال و چرخش  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸

کارت شبکه بندی LAT ……………………………………………………………………………………………………………………………………..39

کارت سطوح …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۰

محیط برنامه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱

دستور تعریف مواد  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۳

مشخصات چشمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴

Tally  وخروجی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵

کارت داده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵

منبع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷

نظرات بسته شده است