تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی
مرور

حقوق

مال توقیف شده

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه تعريف كليات مفهوم اجراي احكام مدني شرايط اجراي احكام مدني اهميت اجراي احكام تفاوت اجراي احكام مدني با كيفري تفاوت اجراي احكام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمي در ثبت فصل…

تفاوت قذف و افترا

قَذْف نوعی دشنام و به معنای متهم کردن شخصی به زنا یا لواط است و در فقه اسالمی و حقوق کیفری ایران جرم دانسته میشود. فقهای شیعه بهطور اجماع بر اساس آیه ۴ سوره نور قذفکننده را مستحق مجازات، به میزان هشتاد ضربه شالق دانستهاند. آنان شرایط…

جرایم رایانه ای علیه عفت عمومی

امنيت حريم خصوصي يكي از شاخصهاي پايدار كرامت بشريت است كه پايه اصلي حيات جامعه به شمار ميرود. يكي از چالشهاي جدي فراروي دولتها، امنيت حريم خصوصي افراد است؛ به نحوي كه دولتها تمام توان خوود را براي حفظ آن بكار گرفته اند. يكي از محورهاي…

تعارض در قوانین

هنگامی که یک رابطه حقوق خصوصی به سبب وجود یک یا چند عنصر خارجی، مانند تابعیت خارجی یکی از طرفین رابطه، با قوانین دو یا چند ک شور ارتباط یابد و قوانین این ک شورها ن سبت به آن رابطه دارای حکم یک سانی نبا شند، م سئله تعارض قوانین پیش…

حقوق کشتیرانی

واژه دریاهای آزاد به همه مناطق اقیانوس‌های جهان اشاره دارد که بیرون از محدوده آب‌های داخلی و دریاهای سرزمینی دولت‌های ساحلی واقع اند و به روی همه ملت‌ها بازند، و هیچ دولتی نمی‌تواند به طور قانونی بر هیچ بخشی از آنها اعمال حاکمیت کند......

تصرف عدوانی از نگرش قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی

تصرف عدوانی بنا به منطوق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بماده 691 الی 696 قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده است که اگر شخص یا اشخاصی اموال غیرمنقولی را از تصرف مالک که سبق تصرف و مالکیت داشته باشد با توسل به قهر و غلبه تصرف کند یا…