تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

گزارش کارورزی برای رشته های حسابداری در شرکت خصوصی

فهرست مطالب
عنوان ‏ صفحه
مقدمه ‏۶‏
فصل اول ‏۷‏
معرفی محل کارآموزی ‏۷‏
فصل دوم ‏۹‏
فعالیت‌های انجام شده ‏۹‏
منوی پروژه‌ها ‏۱۰‏
زیر منوی «صورت وضعیت پروژه‌ها» :‏ ‏۱۰‏
زیرمنوی «هزینه پروژه‌ها» :‏ ‏۱۳‏
زیرمنوی «آنالیز پروژه‌ها» :‏ ‏۱۳‏
زیرمنوی «کارفرمایان» :‏ ‏۱۴‏
زیرمنوی «پروژه‌ها و قراردادها» :‏ ‏۱۴‏
منوی چک و بانک ‏۱۵‏
زیرمنوی «چک‌های صادره» :‏ ‏۱۵‏
زیر منوی «برداشت از حساب‌های بانکی» :‏ ‏۱۷‏
زیر منوی «چک‌های وارده» :‏ ‏۱۷‏
زیرمنوی «گردش حساب‌های بانکی» :‏ ‏۱۸‏
زیر منوی «موجودی حساب‌های بانکی»‌ :‏ ‏۱۸‏
زیرمنوی «حساب‌های بانکی» :‏ ‏۱۸‏
منوی حقوق و دستمزد ‏۲۰‏
زیرمنوی «مشخصات پرسنل» :‏ ‏۲۰‏
زیرمنوی «احکام استخدامی» :‏ ‏۲۱‏
زیر منوی «کارکرد ماهانه» :‏ ‏۲۳‏
زیر منوی«حقوق و مزایا» :‏ ‏۲۴‏
زیر منوی «جدول مالیات حقوق» :‏ ‏۳۰‏
زیر منوی «بیمه تأمین اجتماعی» :‏ ‏۳۰‏
زیر منوی«تسهیلات» :‏ ‏۳۶‏
زیر منوی«لیست و کد مشاغل» :‏ ‏۳۶‏
زیر منوی«اطلاعات طبقه بندی مشاغل» :‏ ‏۳۷‏
زیر منوی«مرخصی» :‏ ‏۳۷‏
منوی حسابداری ‏۳۸‏
زیر منوی «اسناد حسابداری» :‏ ‏۳۸‏
زیر منوی «دفاتر حسابداری» :‏ ‏۴۵‏
زیر منوی «کدهای کل و معین» :‏ ‏۴۷‏
زیر منوی «کدهای تفصیلی» :‏ ‏۴۸‏
زیر منوی «اسناد افتتاحیه و اختتامیه» :‏ ‏۴۹‏
زیر منوی «حساب سود و زیان» :‏ ‏۴۹‏
زیر منوی «ترازنامه» :‏ ‏۵۰‏
زیر منوی «دفتر اموال و اثاثیه» :‏ ‏۵۰‏
منوی گزارشات ‏۵۱‏
زیر منوی «گزارشات حسابداری»:‏ ‏۵۱‏
زیر منوی «گزارشات حقوق و دستمزد»:‏ ‏۵۱‏

نظرات بسته شده است