تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

کارنامه توازن عملیات در شرکتهای هندی | ۲۷ ص

مقدمه

بعد از دوره اصلاحات در هند یک موج فراگیر از انتقادات درباره اندازه گیری های مالی در اجرای سیستم ارزیابی بوجود آمد که در واقع ریشه در گذشته داشت و فاقد چشم اندازی آینده نگر بود. اهمیت آن زمانی که در عصر اطلاعات شرکت ها در حال ساختن دارایی های خود هستند و قابلیت های آنها مورد سوال قرار می گیرد مشخص می شود، وضعیتی که زمانی بدتر جلوه می کند که سازمان ناگزیر به پیگیری اهداف کوتاه مدت خود به بهای اهداف بلند مدت می باشد.

Kaplan و Norton یک ابتکار تازه و یک کارت امتیاز چند بخشی را که به عنوان کارنامه توازن عملیات شناخته می شود توسعه بخشیدند که شرکت را وادار به مشخص کردن اجرای اندازه گیری ها و کنترل هایش از دیدگاه مشتری، فرآیند درونی تجارت و رشد و یادگیری و بررسی فشارها در محدوده شاخص های مالی می کند.

شایان ذکر است در این حوزه این بحث وجود دارد که بر اساس سیاست های دنبال شده توسط سازمان کارنامه توازن عملیات باید نامتعادل باشد. تجارب شرکت های مجری کارنامه توازن عملیات نتایج پیچیده ای را ارائه می کند.

 521062 585 - کارنامه توازن عملیات در شرکتهای هندی | 27 ص

در این مقاله، نویسنده؛

۱- محدوده استفاده از کارنامه توازن عملیات توسط شرکت های هندی را مشخص می کند.

۲- در نحوه استفاده شرکت های هندی از ۴ دیدگاه، مشتری، مالی، تجارت داخلی و یادگیری و پیشرفت در اجرای کارت توازن کاوش می کند.

۳- انگیزه مدیران برای اجرای کارت توازن را بررسی می کند.

۴- شاخص های کلیدی در اجرای دیدگاههای مختلف را شناسایی می کند.

۵- اجرای کارت توازن عملیات را به عنوان یک ابزار مدیریت ارزیابی می کند.

یافته های اصلی این مقاله به شرح زیر است:

* نرخ پذیرش کارت توازن در شرکت های هندی ۲۸/۴۵% در مقایسه با نرخ ۹۰/۴۳% در آمریکا می باشد.

* دیدگاه مالی چند دیدگاه به شرح دیدگاه مشتری، سهامدار، تجارت داخلی و یادگیری و رشد، محیطی و اجتماع و کارکنان پیدا کرده است.

* بودجه مراکز هزینه، بازار علائم تجاری، مرکز سود و مکانیزم انتقال بها از دیگر ابزارهای مدیریت محسوب می شود.

* شرکت های هندی شاخص ۱۴۰۰۰ISO را به صورت نرمال در دیدگاه محیطی و اجتماعی در اجرای کارت توازن نشان می دهند.

*دشواری در تغییر به دیدگاههای مختلف و تعیین رابطه علت و معلولی باعث ایجاد بیانات انتقادی در خصوص اجرای کارت توازن شده است.

*بیشتر شرکت ها ادعا کرده اند که اجرای کارت توازن منجر به شناسایی کمتر هزینه فرصت و در نتیجه بهبود سود شرکت می گردد.

 

تحقیقات اخیر:

مدیریت بوسیله اهداف و کارت توازن عملیات: مدیریت به وسیله اهداف (MBO)، رویکرد کارت توازن عملیات Kaplan و Norton بر اساس اندازه گیری های استراتژیک، تجانس هدف به عنوان ابزاری برای بهبودی عملکرد سازمان بکار می رود.

کارت توازن عملیات بر اساس مدل مستدل هدف و ترکیب مدل روابط انسانی می باشد. همچنین به عنوان یک ابزار ایجاد انگیزه از زمانی که پاداش کارکنان با شاخص های کلیدی متفاوتی از عملیات گره خورده است محسوب می شود.

تفاوت بین دو رویکرد زمانی مشخص می شود که MBO باز و قابل انعطاف بوده ولی کارت توازن دقیق و صریح و متمرکز است چنانکه دیدگاه مشتری، سهامدار، فرایند تجارت درونی و رشد یادگیری را به هم پیوند می دهد.

انگیزه اصلی برای ارائه اولیه MBO در ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ در ۴۸ شرکت ایرلندی ارتباط دادن ارزشیابی به عملیات، کمک به مدیریت برنامه ریزی، برانگیختن مدیران بوسیله Reddin و Rehoe در ۱۹۷۴ به دست آمده ولی چون در عمل تنها به عنوان یک ابزار ارزیابی عملیات مورد استفاده قرار گرفت و به تناسب هدف و عناصر انسانی تمرکز می کرد شکست خورد.

Dinesh و Palmer (1998) اهمیت و دغدغه مشابهی در خصوص شکست کارت توازن ابراز داشتند چنانکه محیط تجاری متلاطم و تغییرات ادامه دار مستلزم یک مجموعه مناسب از شاخص های عملکرد است. کارت توازن عملیات به عنوان شاخه ای گسترده از مدیریت کیفیت جامع برای اندازه گیری موثر استراتژی محسوب می شود.

کاربرد کارت توازن عملیات:

کارت توازن عملیات در سرتاسر —— گوناگون و بخش عمومی در فرهنگ مدیریتی آمریکا و انگلیس کاربردی موفق داشته است. Hepworth(1998) درباره کاربرد در انگلیس برای به دست آوردن سود رقابتی تحقیق می کند.

Spechbacher (2003) در تحقیق خود از ۱۷۴ مدیر ارشد اجرایی از کشورهایی نظیر استرالیا، سوییس و آلمان دریافت که ۲۶% شرکت ها از کارت توازن به شکل محدود یا نسخه های ناقص در واحد تجاری استفاده می کنند. در کارت امتیاز ۵۰% از شرکت های استفاده کننده حلقه های علت و معلول پیدا شده است

به شکلی که بیش از  استفاده کنندگان از کارت توازن سیستم انگیزه و پاداش خود را به کارت توازن مربوط کرده اند و  آنها دیدگاه آموزش و یادگیری را در کارت امتیازشان نداشته اند.

در میان ۷% از شرکت های جوابگو کارت توازن که مبین استراتژی بوسیله رابطه علت و معلول و اجرای استراتژی بوسیله تعریف اهداف، عمل، برنامه ها، نتایج و ارتباط انگیزه ها با BSC مشاهده شده است. بین استفاده از کارت توازن و اندازه شرکت بر مبنای تعداد کارکنان یک ارتباط با اهمیت وجود دارد. کارت توازن عملیات به عنوان یک مفهوم برای بهبود مدیریت ارزش سهامدار بوسیله شرکت های پاسخگو در نظر گرفته می شود.

کارت توازن عملیات؛ یک انتقاد:

با وجود اینکه چهارچوب کارت توازن عملیات شاخص های عملیات چندگانه مالی و غیرمای را به هم متصل می کند ولی فاقد یک چشم انداز بلند مدت است. تمایز بین علت و معلول مبهم شده است و فاقد یک اعتبار تجربی می باشد. انتقاد به دیدگاه کارت توازن در این باره می باشد

که رسیدن به تعادل یعنی شاخص های مالی و غیرمالی دشوار است و شرکت بر روی این تعادل پا به جا نمی ماند  چرا اجرای آن سخت است، کارت توازان Kaplan & Norton در اصول اولیه دچار مشکل بود چرا که فاقد تضمین برای دیدگاه “فرآیند دو راه ارزیابی” است و در تمایز بین سهم کارمندان، تامین کنندگان و اجتماع در دستیابی به اهداف سازمان شکست می خورد.

Smith(1998) به بخش خدمات که نقش کارکنان در آن برای موفقیت کارت توازن ضروری است توجه می کند و کارت توازن در توجه به این مساله ناتوان است.

تصمیم وزارت نفت هند درباره سهام ایران در یک شرکت هندی - کارنامه توازن عملیات در شرکتهای هندی | 27 ص

اجرای کارت توازن عملیات در شرکت های هندسی:

مطالعات گزارش شده در اجرای کارت امتیاز عملیات در شرکت های هندسی بوسیله Anderson، Lanen(1999) و Joshi (2001) گزارش شده اند. در تحقیق آنها از عملکرد حسابداری مدیریت از ۱۴ شرکت هندسی مشخص شد که اطلاعات رضایت و توقع مشتری، عملکرد رقبا و اطلاعات داخلی تغییرات فرآیند

(شاخص های کیفی، تحویل بموقع، بهای هر واحد، ضعف کیفیت محصول) برای فرموله کردن استراتژی در دوره بعد از تغییرات و اصلاحات هند مورد توجه زیادی قرار گرفته است. مدل سازمانی عملکرد در شرکت های هندی فقط شامل دیدگاههای خارجی نمی شود

اما اهمیت مشابهی را به شاخص های تجاری برای افزایش قابلیت تولید محصول می دهد. یک تحقیق از ۶۰ شرکت بزرگ و متوسط هندی بوسیله Joshi(2001) نشان داد که شاخص های مالی همانند “بازگشت سرمایه” ، “تحلیل واریانس” و کنترل بودجه ای و ارزیابی عملیات مورد استفاده گسترده است. همچنین یک سطح متوسط استفاده از ارزیابی تامین کنندگان و رضایت مشتری و یک سطح حداقل استفاده از شاخص های غیرمالی مشخص شد.

این تنها خلاصه ای از مقاله بود با خرید فایل کامل می توانید همراه با جزئیات کامل آن را مشاهده کنید !

پشتیبانی (از طریق تلگرام) : ۰۹۳۹۱۰۷۵۱۰۸

شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ این محصول، همان لحظه قادر به دریافت محصول خواهید بود. این فرایند کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام میپذیرد.جهت پرداخت مبلغ این محصول شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ محصول را پرداخت نمایید.

دریافت فایل بلافاصله پس از پرداخت وجه

فقط با پرداخت ۳ هزار تومان

در ۲۷ صفحه

فایل word

خرید و دانلود

نظرات بسته شده است