تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

نقش مدیران مدارس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی

 

در پژوهش حاضر که حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار میان اقدامات مختلف مدیران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است کاتون، ۲۰۰۳ . به طور کلی، این پژوهش ها در دو دسته پژوهش های کیفی و کمی طبقه بندی می شوند. نتایج پژوهش های کیفی نظیر مورتیمور ۲،۱۹۹۳  کمی اغراق آمیزند، چون تأثیر بسیار زیاد مدیران را بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نشان می دهند.

پژوهش های کمی به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول، پژوهش هایی هستند که به بررسی نقش مدیر، به طور کلی، در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می پردازند. هالینگر و هک  ۱۹۹۶  با بررسی مجموعه زیادی از دانش آموزان به این نتیجه رسیدند که نقش مدیران پنج تا هفت درصد واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین می کند. گروه دوم، پژوهش هایی هستند که تأثیر سبک رهبری خاصی از مدیران را بر پیشرفت تحصیلی بررسی کرده اند. هالینگر و هک  ۱۹۹۶ ، در پژوهش خود به ۲۱ ویژگی و سبک رهبری اشاره کرده اند که مجموعاً حدود ۱۰ درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین می کند.

نظرات بسته شده است