تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

مدیریت کیفیت و بهره وری

پاور پوینت مدیریت کیفیت و بهره وری شامل : برداشتهای گوناگون از مفهوم کیفیت ، انواع مشخصه های کیفیتی ، بازرسی ، کنترل کیفیت آماری ، دسته بندی انواع علل ، نمودارهای کنترل ، مدیریت کیفیت جامع (TQM) ، هزینه های کیفیت ، نمودارهای طوفان فکری و علت و معلول ، حلقه های کنترل کیفیت – QCC و … می باشد.

عناوین مطالب پاور پوینت مدیریت کیفیت و بهره وری :
برداشتهای گوناگون از مفهوم کیفیت
بازرسی
کنترل کیفیت آماری
دسته بندی انواع علل
انواع مشخصه های کیفیتی
انواع نمودارهای کنترل
مدیریت کیفیت جامع (TQM)
هزینه های کیفیت (پیشگیری ، ارزیابی ، نارسایی) ،
نمودار طوفان فکری
نمودار علت و معلول
وظایف گروه های کنترل کیفی
حلقه های کنترل کیفیت – QCC
ساختار QCC
فرآیند رضایتمندی و وفاداری مشتری
جایگاه مشتری در مدیریت کیفیت جامع
فرآیند مشتری و تامین کننده داخلی
کیفیت از نظر مشتری
فرآیند رضایتمندی و وفاداری مشتری
نگرش فرآیندی
۵F
تفکیک و تعمیر Seiri:
چگونه محل کار را نظم دهیم
ترتیب و سازماندهیSeiton
نحوه سازمان دهی محل کار
تمیزی=Seiso
تداوم و هنجار سازی= Sekitsu
حفظ محل کار بصورتی بهره ور و راحت
Shitsuke تعلیم و خودانضباطی
کایزن
دو ساختار برای توسعه حرکت بهره وری
هفت ” C ” برای توسعه فرهنگ بهره وری در سازمان
و …

نظرات بسته شده است