تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

حفاظت در برابر اشعه

۴۶ صفحه

فایل pdf

دارای فهرست زیر:

فهرست

vفصل اول : مقدمه. ۶

مقدمه ای بر حفاظ سازی.. ۷

چشمه های پرتوی متداول در حفاظ سازی.. ۸

vفصل دوم : حفاظ گذاری در برابر پرتو ها ی یونساز ۹

مقدمه. ۱۰

هدف.. ۱۰

اصول کلی پرتو گیری خارجی.. ۱۰

فاصله. ۱۰

زمان. ۱۱

حفاظ.. ۱۲

معیارهای طراحی حفاظ – دز محدود شده ۱۳

طراحی اتاق پرتونگاری.. ۱۳

اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی و محاسبه حفاظ.. ۱۴

خروجی مولد x تابعی است از نوع مولد، مواد هدف و شکل آن. ۱۵

عوامل مؤثر در حفاظ گذاری.. ۱۵

vفصل سوم : استانداردهای اتاق های تصویربرداری وحفاظ گذاری آن. ۱۷

بخش رادیولوژی و سونوگرافی.. ۱۸

مرکز / بخش تصویر برداری   ۱۹

واحد سی تی اسکن : ۲۰

واحد ام آر آی ۲۱

موارد بهداشتی ۲۳

بخش سنگ شکن ۲۴

رادیوتراپی ۲۵

فضاهای موجود. ۲۵

مجوز کار با اشعه. ۲۶

موسسه / بخش پزشکی هسته ای ۲۶

فضاهای غیر فعال شامل ۲۷

بخش آنژیوگرافی ۲۹

راهنمای ارائه نقشه ۳۰

دستور العمل بهداشت محیط و حفاظت در برابر پرتو در تصویر برداری C – Arm.. 30

حفاظت در برابر تابش خارجی.. ۳۱

اصول پایه. ۳۱

حفاظ گذاری در برابر پرتوهای  X. 32

  1. محفظه تشخیصی.. ۳۲
  2. محفظه درمانی.. ۳۲

سد محافظ اصلی.. ۳۵

سد محافظ فرعی.. ۳۶

حفاظ گذاری در برابر نوترونها ۳۸

اثرات بیولوژیکی پرتوها ۳۸

هدف حفاظت در برابر اشعه. ۳۸

 اثرات پرتوهای یونساز ۳۹

  1. اثرات قطعی: (Stochastic) 39
  2. اثرات احتمالی: (Non-Stochastic) 39

اصل ALARA   As Low As Reasonably Achievable. 39

پرتوهای یونساز ۳۹

سیستم حفاظت رادیولوژیکی (International Commission on Radiological Protection) 40

  1. توجیه نمودن فعالیت پرتوی.. ۴۰
  2. بهینه نمودن حفاظت در برابر اشعه. ۴۰
  3. رعایت حدود دُز ۴۰

راه های حفاظت در برابر آلودگی داخلی بدن انسان: ۴۰

حفاظت در برابر پرتوهای ماوراء بنفش… ۴۱

حفاظت در برابر پرتوهای مادون قرمز. ۴۱

اصول و مقررات کلی مرتبط با حفاظت در برابر پرتوهای غیر یونساز ۴۲

وﻇﺎﯾﻒ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﻨﮕﺎم ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎری از ﺑﯿﻤﺎران. ۴۳

وﻇﺎﯾﻒ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ اوﭘﺮاﺗﻮر ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎری.. ۴۴

وﻇﺎﯾﻒ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﻬﺪاﺷﺖ.. ۴۵

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﺮای  ﺑﯿﻤﺎران و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺣﺎﻣﻠﻪ. ۴۶

منابع. ۴۷

 

نظرات بسته شده است