تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

بررسی روشهای مختلف پیشگیری از رسوب آسفالتین

۷۵ صفحه

فایل pdf

دارای فهرست زیر:

چکیده ۳

مقدمه. ۷

کنترل رسوبات آسفالتین در چاههای نفتی.. ۱۱

۱-۱-آسفاتین.. ۱۴

۱-۱-۱رزین ها ۱۶

۱-۱-۳- ترکیب شیمیایی و ساختمان آسفالتین و رزین ها ۱۹

۱-۲- عوامل موثر در پایداری ورسوب آسفالتین.. ۲۲

روشهای جلوگیری از تشکیل رسوبات مواد آسفالتینی.. ۲۴

کنترل میزان دبی ، دما و فشار ۲۴

۱-۲-۲- دما ۲۵

۱-۲-۳- فشار ۲۶

۱-۲-۴- خصوصیات حلال اضافه شونده ۲۶

۱-۲-۵- مشخصه های جریانی.. ۳۰

۱-۲-۵-۱- مشخصه های هیدرودینامیکی.. ۳۰

تستهای آزمایشگاهی.. ۳۲

روشهای به کار رفته در میدان نفتی برای رفع آسفالتینها ۳۵

معالجات انجام شده برای چند میدان مشکل دار ۳۷

۱-۲-۵-۲- پتانسیل جریانی (Streaming Potential) 41

۱-۳-روشهای تجربی در اندازه گیری نقطه انعقاد (onset) 42

۱-۳-۱- روش میکروسکوپی.. ۴۲

۱-۳-۲- روش جذب نور ۴۲

۱-۳-۳- روش کشش سطحی.. ۴۳

۱-۳-۴- روش وزن سنجی.. ۴۳

۱-۳-۵- روش هدایت سنجی الکتریکی.. ۴۴

۱-۳-۶- بررسی انتقال حرارت در پیش بینی نقطه شروع رسوب.. ۴۴

۱-۳-۷- روش ویسکومتری.. ۴۵

۱-۴- شناسائی ماهیت و ساختار مولکولی – شیمیائی مواد پارافینی و آسفالتینی.. ۵۰

۱-۴-۱-رسوب مواد پارافینی.. ۵۱

۱-۴-۱-۱-پارافین ها و آسفالتین ها از نظر شیمیایی.. ۵۱

تفاوت بین پارافین و آسفالتین.. ۵۴

مشکلات ایجاد شده توسط آسفالتین.. ۵۶

۱-۴-۲- رسوب آسفالتینی.. ۵۹

بررسی برخی از میادین در دنیا ۶۵

میدان نفتی هسی مسعود الجزایر HASSI MESSAOUD FIELD ALGER.. 65

میدان نفتی MISSISSIPI Lime آمریکا ۶۵

میدان نفتی Maracaibo ونزویلا. ۶۶

میدان نفتی Jurassic کویت.. ۶۶

میدان نفتی clyde در دریای شمال. ۶۶

نتایج و یافته های تحقیق.. ۶۸

نتیجه گیری.. ۷۰

منابع و مراجع. ۷۲

 

 

 

نظرات بسته شده است