تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

بررسی تاثیر ضعف کنترلهای داخلی بر کیفیت اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

کیفیت اطلاعات مالی برای استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. عوامل زیادی بر کیفیت اطلاعات مالی تأثیرگذار هستند که یکی از مهمترین این عوامل سیستم کنترل های داخلی واحد گزارشگری می باشد .

یافته های پژوهش نشان می دهد که بین اقلام تعهدی و ضعف کنترل های داخلی ارتباط معنی داری وجود دارد و فرضیه پژوهش در سطح اطمینان ۹۵٪  مورد پذیرش قرار گرفت در مجموع یافته های این پژوهش نشان دادند که در صورت وجود ضعف و نارسایی در سیستم کنترل داخلی کیفیت اقلام تعهدی و اطلاعات مالی کاهش می یابد .

 

واژه‌های کلیدی: کنترلهای داخلی ، اقلام تعهدی،قانون ساربینز اکسلی

 

پیشگفتار :

تصمیم گیری درست برای سرمایه گذاری در سطح بنگاه های اقتصادی مستلزم وجود اطلاعات مالی شفاف می باشد. اتخاذ تصمیمات صحیح در سطح بنگاهها موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب شده و به افزایش رفاه اجتماعی کمک خواهد کرد .

حسابداری، از دیرباز پیشاهنگ گردآوری، پردازش و آماده سازی اطلاعات برای اخذ تصمیمات آگاهانه بوده است .

کیفیت اطلاعات گردآوری شده توسط سیستم های حسابداری از دیدگاه استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی برای اخذ تصمیمات آگاهانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

 

مقدمه:

از آنجایی که محیط فعالیت واحدهای تجاری متغیر است و تغییر در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان اطلاعات مالی می شود، حسابداری نیز در واکنش به این تغییرات جهت تأمین نیازهای مختلف استفاده کنندگان اطلاعات، ناگریز از تغییر می باشد.

به بیان دیگر، نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط حسابداری برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی پدید می آید تغییر در بنیان های حسابداری یا تدوین اصول و استانداردهای اندازه گیری و گزارشگری با کیفیتی بهتر و همچنین افزایش میزان اطلاعاتی که لازم است افشاء شود را ضروری می سازد . (عالی ور ، ۱۳۸۰ )

هدف اصلی گزارشگری مالی کمک به استفاده کنندگان به ویژه سرمایه گذاران در تصمیم گیری های اقتصادی است و ارزیابی ارزش شرکت، مبنای اصلی تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران قرار می- گیرد .

 

بیان مسئله و تعریف موضوع

این سئوال بارها مطرح می شود که آیا کیفیت اقلام تعهدی می تواند تحت تأثیر خصوصیات و ویژگی های صنایع و شرکت ها قرار می گیرد ؟ تفکیک این عوامل و موارد یاد شده دارای اهمیت بسزایی است، چون ویژگیهای صنایع و شرکتها قابل مشاهده و بررسی هستند، در حالی که نیات و اهداف مدیران و بسیاری موارد دیگر را نمی توان براحتی تشخیص داد و کشف کرد .

از این رو در این تحقیق بدون در نظر گرفتن عامل نیات و قصد مدیران اقدام به بررسی کیفیت اقلام تعهدی می گردد و کوشش می شود به سئوال زیر پاسخ داده شود:

 

هدف های پژوهش

در حسابداری، بازرگانی و مدیریت پژوهش در وهله نخست برای حل مسائل و مشکلات مرتبط با حوزههای حسابداری، امور مالی، بازاریابی و علوم انسانی صورت می گیرد. تا کنون زمینه های بسیاری برای تحقیق در امور مالی و حسابداری شناسایی شده اند که اهداف متفاوتی را دنبال می نمایند،

اما هدف اساسی و اولیه در هر پژوهش کاربردی حل مشکلاتی است که در حال حاضر وجود دارد و هدف دوم افزودن به مجموعه دانش بشری زمینه خاصی که مورد علاقه پژوهشگر است.  سود حسابداری و اجزای مربوط آن از جمله اطلاعاتی محسوب می شود که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد بسیارمورد توجه قرار می گیرد ،

این رقم بر مبنای اقلام تعهدی محاسبه و شناسایی می شود ، از آنجا که در مبنای تعهدی لزوماً شناسایی درآمدها و وقوع هزینه ها با دریافت و پرداخت وجه نقد همراه نبوده و همچنین در محاسبه سود از پیش بینی ها و برآوردها نیز استفاده می شود این پرسش مطرح می شود

96 08 c18 1518 - بررسي تاثير ضعف كنترلهاي داخلي بر كيفيت اقلام تعهدي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

اهمیت موضوع پژوهش

گزارشگری مالی یکی از راههایی است که بوسیله آن اطلاعات انتقال داده می شود و ترکیب منابع ارتباطی، کمیت و کیفیت اطلاعات گزارش شده تحت تأثیر عوامل زیادی است، که به منظور دریافت درکی کلی در مورد رویه های افشا نیازمند بررسی و پژوهش است .

اطلاعات حسابداری که در قالب گزارش مالی در اختیار سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه و دیگر گروههای ذینفع قرار می گیرد هنگامی می تواند مؤثر باشد، که از ویژگی های کمی و کیفی خاصی برخوردار باشد. یکی از معیارهای اساسی برای ارزیابی کیفیت اطلاعات ، کیفیت سود گزارش شده توسط شرکتها می باشد، که برای ارزیابی آن در اینجا از کیفیت اقلام تعهدی استفاده    می کنیم. کیفیت اقلام تعهدی می تواند نشان دهنده کیفیت سود، پایداری و تداوم سود باشد که از نظر سرمایه گذاران از اهمیت بسزایی برخوردار است .

 

تعریف فرضیه و سئوال پژوهش

فرضیه حدس عالمانه ای درباره حل یک مسئله است، فرضیه را می توان به منزله رابطه منطقی بین دو یا چند متغیر تعریف کرد که بصورت جمله ای آزمون پذیر بیان می شود . این روابط بر اساس ارتباط هایی بوجود می آیند که ریشه در چارچوب نظری تدوین شده برای پژوهش دارند .

در این پژوهش سئوال اصلی که باید به آن پاسخ داده شود، این است که:

آیا وجود ضعف در کنترل های داخلی بر کیفیت اقلام تعهدی تأثیر می گذارد ؟

فرضیه پژوهش

با توجه به سئوال یاد شده بالا برای این پژوهش یک فرضیه اصلی به شرح زیر تدوین شده است :

فرضیه : بین ضعف کنترل های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی هم بستگی معنا داری وجود دارد .

به نظر می رسد که کیفیت اطلاعات حسابداری ( کیفیت سود ، اقلام تعهدی …) به میزان زیادی به محیط حسابداری و منابع تهیه اطلاعات وابسته باشد.

متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی متغیرها

بر طبق مدل تدوین شده ضعف کنترل های داخلی به برخی از ویژگی های خاص شرکت ها مربوط می شود، که در قالب مدل به شرح زیر بیان می شوند :

برای محاسبه متغیرهای موجود در مدل بالا یک تعریف عملیاتی از آنها به شرح زیر ارائه می شود:

FOREIGN : شاخصی که برابر یک است ، اگر شرکت مبادلات تجاری خارجی داشته باشد و در غیر اینصورت برابر صفر می باشد .

M&A  : شاخصی که برابر یک است ، اگر شرکت در طی دوره مورد نظر وارد عملیات جذب و تحصیل شده باشد و در غیر اینصورت برابر صفر می باشد .

 RESTRUCTURE: شاخصی که برابر یک است ، اگر شرکت در طی دوره مورد نظر تجدید سازمان شده باشد و در غیر اینصورت برابر صفر می باشد .

SALEGRW : شاخصی است که برابر یک است ، اگر فروش شرکت پایین تر از میانگین فروش صنعت باشد و در غیر اینصورت برابر صفر می باشد .

INVENTORY : عبارتست از جمع کل موجودی ها بر جمع کل دارایی ها

LOG _MKTV  : لگاریتم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام . ( ارزش بازار حقوق صاحبان سهام برابر است با قیمت هر سهم در تعداد سهام صادر شده در پایان دوره ) .

LOSS : شاخصی است که برابر یک است ، اگر سود قبل از اقلام غیر مترقبه نشان دهنده زیان باشد و در غیر اینصورت برابر صفر است .

RZSCORE : شاخص ورشکستگی آلتمن ( ۱۹۸۶ ) ، که بالاتر بودن شاخص نشان دهنده ضعف و احتمال بیشتر ورشکستگی می باشد .

LOG _ AGE  : لگاریتم تعداد سالهایی که شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است، چون فرض می شود، که شرکت های قدیمی تر کنترل های داخلی بهتری دارند .

نوع طرح و پژوهش

این پژوهش از نوع قیاسی – استقرائی است به طوری که چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از راه قیاسی جمع آوری اطلاعات است و نتیجه نهایی پژوهش برای آزمون رد یا پذیرش فرضیه ها از راه استقرائی انجام خواهد شد و با توجه به کاربرد آن توسط سرمایه گذاران، مدیران و سایر استفاده کنندگان از نوع پژوهش های کاربردی می باشد .

روش پژوهش

این پژوهش یک پژوهش کاربردی است که بر تجزیه و تحلیل اطلاعاتی که از بازار بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری می شود اتکا دارد . در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای مبانی نظری مرتبط با موضوع پژوهش از منابع داخلی و خارجی استخراج و گزارش می شود، سپس با توجه به اطلاعات گردآوری شده از طریق تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج حاصل از آزمون فرضیات بر کل جامعه آماری مورد نظر تعمیم داده خواهد شد (پژوهش های میدانی) . روش پژوهش بصورت بررسی همبستگی است .

قلمرو پژوهش

هر پژوهش تجربی که انجام می گیرد دارای سه بعد اساسی است که بیانگر قلمرو پژوهش می باشند، این سه بعد عبارتند از : بعد زمانی، بعد مکانی، و بعد موضوعی یعنی اینکه لازم است که برای آنجام پژوهش موضوع خاصی انتخاب و در چهارچوب زمانی و مکانی مشخصی مورد بررسی قرار گیرد .

قلمرو زمانی

در این پژوهش قلمرو زمانی بین سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ می باشد، به کمک اطلاعات این بازه زمانی یک دوره ۵ ساله متوالی انتخاب و اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که به پژوهش ارتباط پیدا کنند در طول دوره یاد شده مورد بررسی قرار می گیرند .

این تنها خلاصه ای از مقاله بود با خرید فایل کامل می توانید همراه با جزئیات کامل آن را مشاهده کنید !

پشتیبانی (از طریق تلگرام) : ۰۹۳۹۱۰۷۵۱۰۸

شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ این محصول، همان لحظه قادر به دریافت محصول خواهید بود. این فرایند کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام میپذیرد.جهت پرداخت مبلغ این محصول شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ محصول را پرداخت نمایید.

دریافت فایل بلافاصله پس از پرداخت وجه

فقط با پرداخت ۱۰ هزار تومان

در ۴۰ صفحه

فایل word

نظرات بسته شده است