مرور دسته بندی

جواب سوالات ششم

جواب سوالات ششم | علوم تجربی

درس 7 آیا موقعیت هایی را می شناسید که دو جسم بدون تماس با هم ، به یکدیگر نیرو وارد کنند ؟1) وقتی قطب های هم نام دو آهن ربا نزدیک هم باشند بر هم نیرو دافعه وارد می کنند.2) نیروی جاذبه ی زمین اجسام را به سمت خود می کشد.…
ادامه نوشته ...