تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

تحقیق در مورد اعتیاد

مواد مخدر چیست؟

ماده ی مخدر یک مفهوم اجتماعی ویک مفهوم فیزیکی دارد.

مفهوم اجتماعی آن بستگی به نوع فرهنگی دارد که آن را توصیف می کند.مفهوم فیزیکی آن به یافته های علمی وتایید آن درآزمونهای تجربی مربوط می شود .

ماده ی مخدر ماده ای است دارای خواص واثرات معین که قابل اندازه گیری است اما اثرات آن ممکن است با چار چوب ذهنی مشهده کننده یکسان نباشد.ماده ی مخدر به معنای ماده ای که به میزان زیاد بر ذهن اثر می گذارد مورد تاکید دانشمندان علوم اجتماعی است.این ماده بر کارکرد ذهن و وضع روحی وعاطفی واحساسات وادراکات وفرایند تفکر تاثیر می گذارد.

 

بسیاری از کشورها از جمله ایران مصرف این مواد را جز در موارد پزشکی وغیر قانونی اعلام کردند.این نکته قابل ذکر است که مصرف این مواد بر اساس تاثیراتی که روی مغز می گذارد متفاوت است.

Does Jesus heal drug addicts - تحقیق در مورد اعتیاد

چراسیگار؟

هزاران سال است که تنباکوبرای اهداف مذهبی وجادویی وطبی وتفریحی مورد استفاده قرارمی گیردحتی قبل از اینکه

کریستف کلمب دنیای جدیدرا کشف کرد.استفاده از تنباکوبه شکل سیگارشایع شده است.تنباکو گیاهی است که به خاطر مصرف برک های آن کاشتهمی شود.

 

نگرش به اعتیاد به عنوان یک عمل خلاف اخلاق

ازاین دیدگاه اعتیادرفتاری است که توسط فرد انتخاب می شود.معتاد کسی است که به جامعه ومردم آن وقعی نمی گذارندواحساس مسئولیت نمی کند.چنین فردی موجودی بی مبالات پلیدوفاسداست.معتاد با انتخاب این رفتار به خانواده وجامعه زیان می رساند.کمک به معتاد تازمانی که به اعتیاد دچار است کاری بیهوده است.مجازات معتاد امری طبیعی است.

قبول این دیدگاه نظری به معنای آن است که مطالعه درباره ی ماهیت آن لازم نیست و راه مقابله با آن همان مجازات است اظهار نظرها نشان مدهد که دولتها با اعمال این روش نتوانسته اند بر اعتیاد غلبه کنند.تیتر درشت نشریه ی نجات تحت عنوان (ازنگاه آمار)چنین نشان می دهد :آمارهای سال گذشته به روشنی گویای آن است که مبارزه ی قهرآمیز با معضل مواد مخدر موفقیت آمیزبوده است.

مرکزپزوهش مطالعات وآموزش ستاد مبارزه با مواد مخدردر نظرسنجی از قضات دادگاه های مواد مخدر کشور این سئوال را مطرح کردند که آیا بهترین راه کاهش جرایم مواد مخدر تشدید مجازات است؟۳۷درصدقضات نظر موافق ۳۰٫۴درصد نامطمئن و۲۹٫۳درصد نظر مخالف ابراز داشته اند.

در نقداین دیدگاه می توان گفت که مطالعات علمی درباره ی اعتیاد نشان می دهد اعتیاد یک مسئله ی تک عاملی نیست.عوامل متعددی اعم از وضعیت شیمیایی وبیولوزیکی وروانی واجتماعی در رشد وگسترش آن دخالت دارند.مطالعات متعدد توسط محققان نشان داده است که قطعی بودن مجازات مهمتر از شدت مجازات است واعتقاد به قطعی بودن مجازات وشدت مجازات در جلو گیری از جرم مهمتر هستند.حاصل مطالعات نشان می دهد اطلاع از مجازات به تنهایی اثر ندارد و عوامل دیگری مانند ادراک فرد ازشدت مجازات و ادراک فرد از اخلاقی بودن مجازات او ارزیابی همسالان از انحرافی بودن عمل ارتکابی در چگونگی اثرمجازات تاثیر دارند.

نظریه کنترل اجتماعی

در تبیین آسیب ها وانحرافات اجتماعی نظریه های گوناگونی ارائه شده است که از زوایای متفاوت موضوع را بررسی کردند.از آنجا که در یک مقاله نمی توان همه ی این دیدگاه را مطرح کرد که لذا ما صرفا به یکی از نظریه ها که به نظر می رسد بهتر می تواند موضوع مورد نظر مارا تبیین کند اشاره می کنیم.

اعتیاد والدین

اعتیاد والدین از یک سو کنترل وتسلط والدین را بر فرزندان کاهش می دهد واز سوی دیگر عامل انتقال این عادت به فرزندان می شود.البته ممکنت است که برخی فرزندان به دلیل انزجار از رفتار پدر ومادر یا عبرت گرفتن از سر نوشت

شوم آنان به طور کلی از این صفت دوری می می جویند اما به هر حال چنین والدینی در گرایش به اعتیاد فرزندان نقش موثردارند.همان طور که گفته شد ۴۴درصدبزهکاران جامعه مادر خانواده های بی بندوبار زندگی می کنند و۹۱درصد ازاین خانواده ها گرفتاربلای اعتیاد بوده اند.

میزان شیوع مصرف موادمخدر درکودکان ونوجوانان

یکی از منابع مهم درباره ی مصرف مواد مخدر درکودکان ونوجوانان وبررسی های موسسه ی ملی سوء مصرف مواد مخدر آمریکاست.بررسی های این موسسه که از سال ۱۹۷۵شروع شده وهر سال حدود ۱۵۰۰۰دانش آموزرااز نزادها وطبقات ومذاهب مختلفشامل می شود.دراین پزوهش آزمودنی ها به پرسشهایی دراین زمینه که آیا موادمخدر مصرف کرده اند یا در ۳۰روز گذشته هر روز مواد مخدر مصرف کرده اند یا نه پاسخ می دهند دراین تحقیق در مورد انواع مواد مخدر مصرف شده نیز بررسی هایی صورت می گیرد.

نتیجه گیری

مقاله حاضر تلاشی برای یافتن رابطه بین خانواده واعتیاد است.به همین اساس سعی شده بیشتر تاثیر خانواده بر اعتیاد بررسی شود:اما ناگزیر در برخی موارد تاثیر متقابل نیز مطرح شده است مثل تاثیر والدین معتاد بر اعتیاد فرزندان.

درآغاز مقاله پس از طرح مباحث اولیه برخی مفاهیم کلیدی واساسی مثل ازدواج وخانواده وآسیب های اجتماعی واعتیاد تعریف و نتیجه گیری شده است که اعتیاد نوعی آسیب اجتماعی و در واقع بیماری و در نهایت یک پدیده ی انحرافی است نه جرم.

درکل می توان نتیجه گرفت که اولا بین خانواده واعتیاد رابطه وجود دارد :یعنی وجود شاخص هایی در خانواده در بروز اعتیاد نقش اساسی دارد.طبیعی است که در خانواده های گسیخته,گم سواد,با والدین معتاد,اجتماعی شدن وجامعه پذیری به شکل کامل صورت نمیگیرد و نظم خانواده مختل میشود وکنترل اجتماعی صورت نمیگیرد.

لذا بر افزایش اعتیاد تاثیر میگذارد.اما اعتیاد ممکن است در خانواده هایی به ظاهر سالموکامل نیز بروز کند یا بر عکس در برخی خانواده های آسیب زا فرزندان با توجه به ویژگیهای فردی ویا یافتن تکیه گاههایی غیر از خانواده به اعتیاد آلوده نشوند.

منبع بازگشت سنتر
توسط تحقیق کن

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 − = 3