تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

میراث فرهنگی چیست ؟ چرا باید از میراث فرهنگی محافظت کنیم؟

میراث فرهنگی به کلیهٔ آثار باقیمانده از گذشتگان گفته میشود که دارای ارزش فرهنگی باشد. این آثار میتواند دربرگیرندهٔ آثار ملموس (مانند بناهای باستانی) یا آثار ناملموس (مانند آداب و رسوم یک منطقه) باشد که امروزه در حفظ آن برای آیندگان میکوشند.

میراث فرهنگی منحصربهفرد، غیر قابل جایگزینی و در میان نسلها از ارزش و احترام برخوردار است.

چیزهای کوچکتر ازجمله آثار هنری و دیگر شاهکارهای فرهنگی در موزهها و گالریهای هنری گردآوری میشوند در حالی که برخی دیگر همچون بناهای باستانی در مجموع یک میراث فرهنگی شناخته میشود

20157261034911a - میراث فرهنگی چیست ؟ چرا باید از میراث فرهنگی محافظت کنیم؟

اهمیت حفظ آثار

میراث بر جای مانده از گذشتگان در مطالعهٔ تاریخ بشر موثر هستند. حفظ آنها نیازهای گذشتگان را بازگو میکند و در پس هر یک داستانی نهفته است. از دیدگاهی دیگر حفظ آثار میتواند به اعتبارسنجی خاطرات گذشتگان کمک کند.

امروزه روشهای رایانهای میتواند با دقت بسیاری شکل و ظاهر آثار اکتشافی را به دست آورد و دادههای بسیاری را از شیوهٔ زندگی گذشتگان ارائه کند.

متأسفانه بیشترین خطری که آثار باستانی را تهدید میکند از سوی گردشگران است. مواردی از قبیل دست زدن به آثار یا حتی نوری که برای دیدن آنها مورد نیاز است و دیگر خطرهایی که در راه شناساندن و قابل درک ساختن آثار ایجاد میشود. در واقع این خطر، این حقیقت را که

همهٔ آثار کشف شده در یک روند دگرگونی پیوسته قرار دارند تقویت میکند، بنابراین آنچه میکوشیم ثابت بماند در اصل در حال دگرگونی است و هرگز آنچه که در ابتدا بوده نخواهد بود.

دگرگونی مشابهی نیز در ارزش آثار برای هر نسل وجود دارد و چیزی که آنان را با گذشته پیوند میدهد. آنچه برای یک نسل میراث فرهنگی شناخته میشود، ممکن است توسط نسل بعدی حذف شود تنها برای اینکه توسط نسل پسینتر احیا گردد.

 

ویژگی های فرهنگی

ویژگیهای فرهنگی (شاخصههای فرهنگی) دربرگیرندهٔ میراث فرهنگی فیزیکی یا ملموس هستند مانند بناها و مکانهای تاریخی، آثار باستانی، مجسمهها، کتابها، اسناد، آثار هنری، ماشینها و دیگر ساختههایی که گمان میرود برای آیندگان ارزشمند باشند. این چیزهایی را دربرمیگیرد که برای باستانشناسی، معماری، علم و فناوری یا یک دانش ویژه قابل توجه باشد.

میراث مادی، به نوبهٔ خود، شامل میراث منقول (که به آسانی از جایی به جای دیگر قابل انتقال است) و میراث غیر منقول (که قابل انتقال به جای دیگری نیستند) میشود.

در گذشته و به ویژه در قوانین ملی کشورها میان میراث منقول و غیر منقول، تفاوت زیادی وجود اشت و ارزش تاریخی بیشتر به یادمانها، اشیای عتیقه و کارهای هنری معطوف بود. لیکن در سدههای اخیر، اهل فن بر کمرنگ کردن مرز میان میراث منقول و غیر منقول و یکپارچهسازی تمام وجوه میراث تمایل بیشتری نشان دادهاند.

جنبه ها و رشته های حفظ میراث ملموس عبارتند از:

بایگانیشناسی
حفظ و مرمت
حفاظت هنری

حفاظت معماری
حفاظت فیلم
حفاظت گرامافون
حفاظت دیجیتال
نقالی، یک میراث معنوی ثبت جهانی شده از سوی ایران
میراث ناملموس (معنوی)

میراث فرهنگی و معنوی بشر و فهرست میراث فرهنگی و معنوی یونسکو

میراث فرهنگی ناملموس به جنبههای غیر فیزیکی یک فرهنگ گفته میشود و اغلب آداب و رسوم جامعه در یک دورهٔ زمانی را دربر میگیرد یا راه و روش رفتار در جامعه که معمولاً قوانین رسمی عمومی برای کارکرد در یک فضای فرهنگی خاص هستند. به عبارت دیگر میراث معنوی شامل بخشی از فرهنگ ماست که به شکل شفاهی و سینه به سینه به ما به ارث رسیده است.

این موارد شامل ارزشهای اجتماعی، سنتها، آداب و رسوم و روشها، باورهای زیبایی شناسانه و معنوی، بیان هنری، زبان و دیگر جنبههای کارکردهای انسانی است. به طور کلی حفظ میراث معنوی دشوارتر از حفظ میراث فرهنگی مادی است.

میراث معنوی یا به عبارت دیگر میراث غیرملموس بخش اساسی فرهنگ هر جامعه را تشکیل میدهد. تمامی آثار به جا مانده از فرهنگهای مختلف، معرف اندیشه و فرهنگ معنوی حاکم بر آن جوامع میباشد.

در حقیقت معنویات بشر به صورت آثار مادی، فرهنگی و تاریخی تجلی مییابد و جنبهٔ ملموس میراث معنوی را ایجاد مینماید. میراث فرهنگی، حقیقت فرهنگی هر ملت است و رکن اساسی آن به شمار میرود که در حقیقت همان جوهر یا اصل فرهنگ هر قوم را تشکیل میدهد.

توجه به میراث معنوی از این نظر حائز اهمیت است که در مقابل یکسانسازی فرهنگی در جهان میتواند مقاومت نماید. با حمایت از فرهنگهای گوناگون و توجه به آنها میتوان در مقابل جهانی شدن ایستادگی نمود و از هویت فرهنگی حفاظت کرد.

جنبه های حفظ میراث ناملموس عبارتند از:

فولکلور
تاریخ شفاهی

حفظ زبان
میراث طبیعی

چشمانداز فرهنگی توس، نامزد ثبت جهانی یونسکو

میراث طبیعی نیز بخش مهمی از میراث جوامع است که دربرگیرندهٔ حومهٔ شهر، محیط زیست طبیعی از جمله گیاهان و جانوران به عنوان «تنوع زیستی» و عناصر زمین شناسی (از قبیل کانی شناسی، ژئومورفولوژی، فسیل شناسی و…) به عنوان «تنوع زمین» است. این گونه از مناطق میراثی، با جذب گردشگران خارجی و داخلی، اغلب به عنوان بخش مهمی از صنعت گردشگری یک کشور ایفای نقش میکنند.
جنبههای حفظ میراث طبیعی عبارتند از …

چشمانداز فرهنگی

میراث فرهنگی همچنین ممکن است به چشماندازهای فرهنگی گفته شود. میراثهای طبیعی که دربرگیرندهٔ ویژگیهای فرهنگی از قبیل بناهای باستانی نیز باشند.
افزون بر این، یکی دیگر از وجوه بسیار مهم میراث، یعنی ارتباط میان میراث و جامعه، امروز جایگاه ویژهای یافته است. به این ترتیب که میراث فرهنگی اعم از انواع مادی و غیر مادی آن بایستی بایستی در ارتباط با ارزشهای فرهنگی جامعه تولید کننده آن، مطالعه و بررسی شود.

جنبش میراث جهانی

ثبت جهانی آثار نتیجهٔ نگرانی جهانی از حفاظت میراث فرهنگی و طبیعی بود که در کنفرانس یونسکو در ۱۹۷۲ به تصویب رسید. بناهای یادبود، گروههایی از بناها و مانند آن باید دارای ارزش جهانی زیادی از نظر تاریخ، هنر یا علم باشند تا صلاحیت قرار گرفتن در طبقه بندی جهانی را به دست آورند.
به عنوان مثال، میراث فرهنگی زیر آب توسط کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب یونسکو محافظت میشود. این قرارداد یک سند قانونی است که کمک به کشورهای عضو برای بهبود حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب است.
افزون بر این، یونسکو آغاز به تعیین شاهکارهای میراث شفاهی و ناملموس بشریت کرده است.

سندها و پیمانهای بینالمللی در این زمینه عبارتند از:

منشور آتن، ۱۹۳۱
پیمان روریخ، ۱۹۳۵
کنوانسیون لاهه برای حفاظت از میراث فرهنگی هنگام وقوع جنگ، ۱۹۵۴
منشور ونیز، ۱۹۶۴
منشور بارسلونا، ۲۰۰۲
ایکوموس
کمیتهٔ بینالمللی سپر آبی مدیریت بلایای طبیعی و انسانی
میراث فرهنگی و معنوی ایران در یونسکو
میراث ناملموس یا میراث فرهنگی و معنوی ایران در یونسکو به آثار فرهنگی و هنریای گفته میشود که ایران بعد از سال ۲۰۰۶ در یونسکو به ثبت رسانده است که تا تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۲ طبق گزارش سازمان میراث فرهنگی ایران ۱۰ اثر در یونسکو با این موضوع به ثبت رسیدهاند

ساز و کار

طبق ماده ۷ اساسنامه یونسکو، برای ایجاد هماهنگی بین یونسکو و مؤسسات ذیربط، کشورهای عضو، موظف به ایجاد کمیسیونهای ملی شدند. در حال حاضر ۱۹۰ کمیسیون ملی یونسکو وجود دارد، از سال ۲۰۰۶ تعدادی از میراث کشورها از جمله ایران تا کنون با نام میراث فرهنگی و معنوی یونسکو ثبت شدند.

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

− 4 = 5