تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

تأثیر به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری دانش آموزان

چکیده

پژوهش حاضر، به منظور بررسی تأثیر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری دروس علوم و جغرافیا انجام گرفت. روش پژوهش، نیمه تجربی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش را دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر ساری در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ به تعداد ۴۸۹۶۳ نفر که در ۷۲ مدرسه مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می‌دادند.

نوشته های مرتبط

از میان مدارس مجهز به فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، دو مدرسه و در هر مدرسه دو کلاس پایه پنجم به روش تصادفی ساده به عنوان گروه‌های آزمایش و کنترل انتخاب شدند. پس از برگزاری پیش‌آزمون، محتوای درسی در هشت جلسه با استفاده از فن‌آوری اطلاعات و هم‌چنین به صورت سنتی به ترتیب برای کلاس‌های گروه آزمایش و گروه کنترل ارایه گردید و در نهایت، آزمون پیشرفت تحصیلی با سؤال‌‌های یکسان، از گروه‌ها به عمل آمد.

جهت گردآوری داده‌ها از آزمون‌های پیشرفت تحصیلی مورد تأیید گروه‌های آموزشی مربوطه استفاده و اطلاعات حاصل با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شد. نتایج به دست آمده، حاکی از تأثیر فن‌آوری اطلاعات در افزایش یادگیری دروس علوم و جغرافیا بود.

170358 yDCIyBzE1 - تأثیر به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری دانش آموزان

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

22 − = 17