تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

بررسی عوامل موثر بر وارون سازی یک چشمه پیچیده زمین‌لرزه‌ای با استفاده از لرزه‌‌نگاشت‌‌های مصنوعی

چکیده

انحراف زمین‌لرزه‌ها از سازوکار دو زوج نیرو بسیار مهم و یک ابزار حساس برای بررسی فرایندهای چشمه آنها است. این باور وجود دارد که سازوکار کانونی زلزله‌ها نه تنها اطلاعاتی در مورد میدان تنش فراهم می‌سازد بلکه در مورد پدیده گسیخت مانند بازشدگی ترک‌ها نیز اطلاعاتی به‌دست می‌‌دهد، به همین علت انحراف از سازوکار دو زوج نیرو، مورد بررسی قرار می‌گیرد. از طرف دیگر تغییرات زمانی پیچیده آزاد‌سازی انرژی، مانند جابه‌جایی‌های سطحی غیریکنواخت در امتداد برونزد گسل‌های سطحی، یک خصوصیت گسیخت در زمین‌لرزه‌های بزرگ است.
به علت اهمیت نحوه گسیخت در یک زمین‌لرزه و بررسی اینکه یک رخداد با درصد غیر دو زوج نیروی زیاد می‌تواند شامل چند زیررخداد با فواصل مکانی و زمانی کم باشد، شناخت این موضوع نیازمند بررسی دقیق‌تر با استفاده از لرزه‌‌نگاشت‌های مصنوعی و تحلیل آن است.

نوشته های مرتبط

در این تحقیق لرزه‌‌نگاشت‌های مصنوعی با استفاده از مجموعه نرم‌افزاری CPS تولید و لرزه‌‌نگاشت حاصل از زمین‌لرزه اصلی و زیررخداد آن با همدیگر جمع و لرزه‌‌نگاشت حاصل مبنای کار واقع شده است.

در  واقع با مدل‌سازی یک چشمه با درصد غیر دو زوج نیروی زیاد (حاصل جمع دو زیررخداد ۱۰۰ درصد دو زوج نیرو)، توانایی روش ISOLA  برای تشخیص دو زیررخداد با سازوکارهای متفاوت، تحلیل  می‌شود.  نوار بسامدی، مدل سرعتی پوسته‌، نسبت گشتاور زمین‌لرزه‌ها و میزان نوفه افزایشی به‌منزله عوامل تاثیرگذار بر بازیابی موفیقت آمیز دو زیررخداد تعیین شد.
arrow download icon1 150x150 - بررسی عوامل موثر بر وارون سازی یک چشمه پیچیده زمین‌لرزه‌ای با استفاده از لرزه‌‌نگاشت‌‌های مصنوعیدانلود کامل مقاله بررسی عوامل موثر بر وارون‌سازی یک چشمه پیچیده زمین‌لرزه‌ای با استفاده از لرزه‌‌نگاشت‌‌های مصنوعی

منابع :

ijgeophysics

سایت تحقیق کن

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

− 4 = 1