تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

چه چیزی اصول اخلاقی است و چه چیزی اصول اخلاقی نیست

مقدمه

در فصل ۱، ما  ماهیت طبیعی اخلاقیات را ، همانطور که در مورد مفهوم خودمان، بخصوص به عنوان پرستار، اعمال می شود، ایجاد کردیم . این اکتشاف امکان  بررسی برخی مسائل مربوط به ارزش های ما و نحوه شکل گیری آنها را به ما داد .ما علاوه بر آن  نحوه تاثیر احتمالی این ها بر تصمیم گیری مان و تبدیل شدن ، اجتماعی شدن  و نیز ماندن در پرستاری را توضیح دادیم. درفصل ۲،  در باره ی نحوه هدایت تصمیم گیری مان توسط اخلاقیات و عدم استفاده از آن به عنوان ابزاری برای توجیه تصمیم گیری هایی – که قبلا گرفته ایم – بحث کردیم. به این ترتیب، ما مدلی را  برای تصمیم گیری اخلاقی استنتاجی  پیشنهاد دادیم که استفاده از ابزارهای اخلاقی و بازتاب  آن در آغاز و در حین فرآیند تصمیم گیری اخلاقی را در بر می گیرد.

در این فصل ما با  توضیح برخی از تاثیراتی که  ماهیت و تنوع تصمیم گیری ها و رفتار های  اخلاقی را اعمال می کنند ،  بر درک اخلاقیات می افزاییم . به برخی از مسایل خواهیم پرداخت که  در ایجاد و تبیین اخلاقیات و جایگاه و تاثیر آن ، در زندگی های روزمره مان و نیز جامعه ای که در آن زندگی می کنیم ، نقش دارند. این کار مستلزم پرداختن به برخی از تفکرات دست نیافتنی در مورد  ماهیت و ارزش واقعی تان ( که در فصل ۱ به آن پرداختیم) و نیز بازتابی از تاثیر آن بر ماهیت فعلی و نوع اندیشه شما در مورد اخلاقیات است. این چالش باثت می شود تا ما رویکرد جامعی در باره ی اخلاقیات و حیات اخلاقی در پیش گرفته و به ارزش ها و تاثیر درک روزمره  ، باورها و سنت های فرا روی ما در زندگی و مشاهده و درک ما در جهان   توجه کنیم.

این فصل به دنبال  افزودن  برخی زمینه به بحث ارزش های شخصی است که ما در فصل ۱ داشتیم. درک تاثیرات شکل دهنده ما و و  افزاینده ی مجموعه ارزش های ما امکان بررسی  تاثیرات  و ارزش های حاصل از آنها  بر اساس اخلاقی شخصی و اخلاقیات حرفه ای به ما می دهد و برعکس آن نیز علت عدم تاثیر گذاری  آنها را نشان می دهد.

اگر مشتاق به شنیدن هستید ، بگویم که ما قصد داریم تا برخی از  دید گاه هایی را بررسی کنیم  که رنگ و عمق آن  همانطوری که در فعالیت های انسانی مشاهده و ترک می کنید : یا  به بیان دیگر ،  به برخی از  تاثیرات دیگر در خلق  درک اخلاقی و وجدانی نگاهی بیندازیم.

به موضوعی شبیه این  فکر کنید : در فصل ۱ ما درباره ارزش هایمان  و نحوه  اعمال احتمالی آنها توسط  پرستاران فکر کردیم ؛  ما در این فصل  به دنیال بررسی این ارزشها  در حالتی جامع تر و نیز توجه به تاثیرات دیگر هستیم که به گونه ای بر تصمیم گیری های اخلاقی ما تاثیر می گذارند.

ethical issue - چه چیزی اصول اخلاقی است و چه چیزی اصول اخلاقی نیست
چه چیزی اصول اخلاقی است و چه چیزی اصول اخلاقی نیست

درک عوامل موثر بر اصول اخلاقی

 چرا درک تاثیرات بر اندیشه های اخلاقی و نحوه کلی این اصول اخلاقی برای ما اهمیت دارد ؟این سوال مهم آنگونه که در نگاه اول به نظر می رسد ، عجیب و غریب نیست. زمانی که ما تاثیر  آن بر روش تفکر مان و تاثیر آن بر هنجارهای اخلاقی و ارزش های اخلاقی  را درک کردیم ، می توانیم  نحوه ی ایجاد  آنها توسط ما ، به عنوان افراد یا در مجموع به عنوان پرستاران و اعضای جامعه ای وسیع تر  را درک کنیم  که  آنرا  اداراکات اخلاقی  به حساب می آوریم.  وقتی به تاثیرات اندیشه اخلاقی نگاه می کنیم ، نحوه ی عملکرد آن – نحوه ی عمل به اصول اخلاقی – و نیز افزایش درک نحوه  اتخاذ رویکرد ها ، و جواب ها ، سولات اخلاقی و معضلات جدید را می فهمیم.

عدم  درک  کلی  تاثیرات  تصمیم گیری بخشی از پرستاران ، و تصمیم گیری های خاص اخلاقی آنها ، ممکن است آنها را به اتخاذ تصمیماتی بکشاند که  به دلیل بی اطلاعی  و فقدان نوعی اعتبار است  که ما هم در پرستاری مبتنی بر شواهد قرن بیست و یک   با آن ارتباط داریم. به عنوان مثال ، پرستارانی را در نظر بگیرید که  با سنت کاتولیک رومی پرورش یافته اند: ایمان و باور آنها  تاثیر زیادی بر  احساس منفی آنها در باره ی سقط جنین دارد. این نگرش منفی ممکن است تا حدود زیادی با نظرات و باور های افراد دیگری که در  همان زمان در همان جامعه پرورش یافته اند ، تفاوت داشته باشد، اما  چه کسی کاتولیکی نیست ، و چه کسی  در دیدگاه آنها به سقط جنین لیبرال تر نمی باشد.  سوال جالب اینجاست که آیا یکی از این دیدگاه ها درست یا غلط است؟ سوال مهم این است که چگونه تأثیرات مختلف در مورد چگونگی مشاهده آنها به جهان آنها را به دیدگاه های متضاد خود می رساند. علاوه بر این، مهم است که کشف کنیم که آیا این دیدگاه به نحوه کارکرد آنها و نحوه برخورد با بیماران تأثیر می گذارد یا خیر، به طور مشخص در این مثال، زنان که در حال برنامه ریزی، در حال انجام یا سقط برنامه ریزی شده اند.سوال جالب این است که  کدامیک از این دودیدگاه  درست یا اشتباه است .،  سوال مهم   نحوه ی  تاثیرات متفاوت آن بر  طرز تلقی  شان بر جهان است که آنها را به دیدگاه های متضادشان سوق می دهد. مهمتر از آنها  کشف این مسئله است که کدامیک از این دو دیدگاه ها بر روش کار و نحوه ی رفتار آنها بر بیماران  تاثیر می گذارد و کدامیک تاثیری ندارد – مثلا در مثال زنی که  در حال برنامه ریزی و انجام  سقط جنین است یا کسی که سقط جنین برنامه ریزی شده ای داشته است.

 

دانلود ادامه مقاله چه چیزی اصول اخلاقی است و چه چیزی اصول اخلاقی نیست

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

22 + = 30