تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

رفتار و روابط انسانی در مدرسه

مقدمه :

فقدان آگاهی از مهارت برقراری ارتباط باعث می شود که انسانها در موقعیت های مختلف زندگیشان با مشکلات عدیدی ای مواجه شوند چنانکه عدهای از صاحب نظران معتقدند تمامی مشکلات جهانی ناشی از ناتوانی انسان ها در برقراری ارتباط با یک دیگر است . ارتباطات حلقه
ای حیاتی در زنجیره فعالیت های سازمانی و روابط انسانی است ،درجه هماهنگی توانایی بهره وری از توانمندی ها و تخصّص اعضاء تا حدود زیادی متاخر از کیفیت فرایند ارتباطات است . ارتباطات انتقال دهنده احساسات ، حقایق ، ایده ها ، اطلاعات و ارزشهاست . امروز جهانی که
ما در آن زندگی می کنیم را جهان ارتباطات نهاده اند . و در این جهان ، زندگی ما کاملاً از سازمان های مختلف متأثر است و سازمان ها بویژه بدون ارطباطات انسانی نمی توانند به فعالیتها شان تداوم ببخشند بطوریکه می توان گفت بدون ارتباطات سازمان نمی توان وجود
داشته باشد . پدیده ارتباطات در فعالیت های آموزشی و پرورشی از اهمیت ویژهای برخوردار
است چرا که کلاس درس محل ارتباط فکری بین دو قطب اصلی معلم (مربی ، مدیر و . . . )
و فراگیران می باشد و این مهم مستلزم برقراری رابطهی انسانی مبنی بر تفاهم و هماهنگی
بین فعالیت های تربیتی مربی ، معلم و یا مدیر و فعالیت ها ی یادگیری فراگیران خواهد بود و
این امر بویژه در راستای تحقق امر تربیت با محور قرار گرفتن فراگیر و اداره سازمانهای
آموزشی مبتنی بر سیاست مدرسه و آموزشگاه محوری اهمیتی دو چندان می یابد .
جزوه حاضر با توجه به اهمیت معقوله ارتباطات و نقش آن در روابط انسانی از دو فصل
ارتباطات و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی تشکیل شده است . ضمن عرض پوزش به
واسطه وجود نواقص احتمالی) که محدودیت زمانی در تهیه جزوه در میزان نواقصی بی تأثیر
نبوده است ( امیداست که برای عزیزان مفید باشد .

ارتباطات

الف : تعریف و تعیین مفهوم ارتباط :صاحب نظران بر اساس دیدگاه هها و تخصصها یشان
تعاریف مختلفی را برای ارتباطات پیشنهاد کرده اند مثلا هربرت سیمون که مطعالعات و
تحقیقاتش بیشتر در مورد فرایند تصمیم گیری است . ارتباط را جریانی که تصمیمات اتخاذ
شده را از یک عضو به عضو دیگر انتقال می دهد تعریف کرده است . کلی kelly. H ارتباطات
را فرایندی می داند که به واسطه آن نیاز فرد برای تماس با دیگران ارضا می شود . بطور کلی
پایه گذاران دیدگاه های جدید و روش ها و فنون ارتباطی معتقداند که کلمه ارتباط
COMunication از لغات communicare به معنای عمومی کردن یا به عبارتی در
معرض عموم قرار دادن اخذ شده است این بدان معنی است که مفهوم از درون فردی
برخواسته است و به میان دیگران انتقال یافته است پس در اصل اعتقاد بر آن است که
ارتباطات ،برخی از مفاهیم و تفکرات و معانی و یا به عبارتی دیگر پیامها ) messages ( را به
دیگران یا میان عموم گسترش می دهد چنان که اشاره شد تعاریف ارائه شده از ارتباطهر یک
با توجه به کاربرد آن در زمینه خاص مطرح شده است .با توجه به تاکیدی که در مبحث
حاظر بر ارتباط در آموزش و پرورش می شود . تعریف ارایه شده ذیل مبین ارتباط با تاکید
کاربرد آموزشی است. ارتباط عبارت است از فرایند انتقال پیام از سوی فرستنده به گیرنده
مشروط بر آنکه محتوای از فرستنده به گیرنده منتقل شود و یا بلعکس . با توجه به تعریف ارایه
شده فوق می توان گفت که ارتباط نوعی فرایند است ، دیگر آنکه برای برقراری ارتباط حد اقل
وجود عنصر فرستنده و گیرنده و پیام الزامی است و سر انجام شرطی است که در ضمن تعریف
نهفته است این شرط خاطر نشان می سازد که چنانچه پیام مورد نظر از فرستنده به گیرنده
منتقل شده و عکس العملهای گیرنده به فرستنده پیام مورد نظر منعکس نشود اصولاً ارتباطی
بر قرار نشده است .

 

دانلود کامل رفتار و روابط انسانی در مدرسه

منبع : سایت تحقیق کن

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 + 3 =