تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

درمصرف جوهرنمک چه نکاتی رابایدرعایت کرد؟

نکاتی در مورد مصرف جوهر نمک

با نزدیک شدن عیدنوروز،خانه تکانی هاآغازمی شود.بزرگ وکوچک به کمک هم خانه راتمیز می کنندوباشادمانی به استقبال سال نومی روند.امادرست درهمین ایام،تعدادافرادی که به علت مسمومیت باجوهرنمک،به بیمارستان هامنتقل می شوندافزایش می یابد.بیش ترآنان زنان خانه دارهستندوگاه کودکانی که به مادرشان درخانه تکانی کمک می کردند.بعضی وقت هامسمومیت آن قدرشدیداست که فردجان خودراازدست می دهد.بارعایت چندنکته ی ساده می توان ازبروزاین حوادث جلوگیری کرد.

* هنگام استفاده ازجوهرنمک نبایدآن راباآب داغ مخلوط کرد.آب داغ باتولیدبخارباعث پراکنده شدن جوهرنمک درهوا می شود.این کارخطرتنفس کردن جوهرنمک راافزایش می دهد.
* نبایدمدت زیادی باجوهرنمک درارتباط بود.هرچه مدت زمان تماس باآن بیش ترباشد.خطرآسیب دیدن فردنیز بیش تراست.
* درمحیط های دربسته مثل حمام یادستشویی یامحیط های کوچک،مثل جاهایی که سقف کوتاه دارند.نبایدازجوهرنمک استفاده کرد.ازاین ماده به طورناگهانی گازهایی آزاد می شود.به همین علت است که بوی تندوتیزآن به سرعت حس می شود.درنتیجه فردبه جای اکسیژن،این گازهاراتنفس می کندودچارکمبوداکسیژن می شود.
علاوه براین،گازهای آزادشده باعث ورم کردن گلو،سوزش گلو،گرفتگی صدا،سرفه وسوزش ودردسینه می شود.پس بایددرهاوپنجره هارابازگذاشت.
* جوهرنمک رانباید به صورت غلیظ به کاربردچون گاززیادی تولیدمی کند.
* جوهرنمک رابه هیچ وجه نباید باموادشیمیایی دیگربه خصوص سفیدکننده هامثل وایتکس مخلوط کرد.مخلوط جوهرنمک ووایتکس گازخطرناکی به نام کلرامین تولیدمی کند.وقتی این گازتنفس می شود.باآب موجوددرلایه های مرطوب دستگاه تنفسی ترکیب شده،اسیدکلریدریک راپدیدمی آورد.اسیدکلریدریک باعث سوختگی راه های تنفسی(بینی،گلو وشش ها)می شود.این سوختگی هاباعث سوزش هاودردهای شدیدمی شود.براثراین سوختگی ها،دستگاه تنفسی آسیب می بیندوممکن است تاآخرعمرترمیم نشودوفردهمیشه بامشکلات تنفسی زندگی کند.اگراین آسیب شدیدباشد،حتی باعث مرگ می شود.فردی که براثرمخلوط کردن جوهرنمک ووایتکس دچارمسمومیت شده است بایدهرچه سریع تربه فضای بازمنتقل وبه بیمارستان برده شود.
* اضافی جوهرنمک حتما بایددرظرف های دربسته نگهداری شود.روی ظرف حتما بایدنام آن نوشته شود.
*جوهرنمک رابایدازدسترس کودکان دورنگه داشت.چون ممکن است کودک آن رابخوردیاگازهای آن راتنفس کند.
* افرادی که حساسیت های پوستی یاتنفسی دارند(مثل آسم)نبایدازاین مواداستفاده کنند.
* زنان بارداربرای سلامتی فرزندشان نبایدبااین مواددرارتباط باشند.

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

59 − = 52