تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

معرفی رشته کودکان استثنایی

در حدود ۳ درصد افراد هر جامعه مبتلا به نوعی عقب ماندگی ذهنی می باشد ،شناسایی این قبیل کودکان و آموزش و پرورش آنان از ابعاد مختلف حائز کمال اهمیت میباشددر دین مبین اسلام افراد با هر نوع توان و استعداد حق برخورداری از موهبتالهی و حقوق اجتماعی را دارند و استعداد و توان آنها در هر حد و اندازه قابل پرورشو تربیت است بنابر این باید در حکومت جمهوری اسلامی امکانات بهره وری از مواهب الهیرا برای همه افراد در سایه تعلیم و تربیت صحیح فراهم نمود. 

مسئله دیگری که در رابطهبا تعلیم و تربیت این گروه مطرح است این است که عدم توجه به تعلیم و تربیت آنانموجب زیانهای اجتماعی و اقتصادی برای جامعه و در واقع هدر رفتن تعداد زیادی ازافراد خواهد شد .مضافا باینکه با عنایت به شرایط جسمی و روانی این گروه اگر عدمتوجه به آنان باعث انحرافات و اشکالات اجتماعی شود اثر مستقیم آن بر جامعه مترتبخواهد شد که در نزد خداوند مسئول خواهیم بود

تعریف و هدف

کودکان و دانشآموزان استثنایی در پنج گروه مختلف تقسیم می شوند و در هر گروه تحت شرایطی خاص تحتتعلیم قرار می گیرند این پنج گروه عبارتند از

۱- عقب مانده ذهنی و معلولجسمی
۲- ناشنوا و نیمه شنوا
۳- نابینا و نیمهبینا
۴- ناسازگار
۵- تیزهوش

هدف از آموزش و پرورش کودکان و دانش آموزاناستثنایی فراهم آوردن فرصتهای مناسب و امکانات آموزشی و یژه بمنظور استفاده ازحداکثر توانائیهای ذهنی و جسمی کودکان با توجه به ویژگی های عقلانی و جسمانی آنانمی باشد

ضرورت و اهمّیت


با توجه به اینکه بطور متوسط ۳ درصد افراد هر جامعهمبتلا به نوعی عقب ماندگی ذهنی می باشد شناسایی این قبیل کودکان از اهمیت ویژه ایبرخوردار است . لذا هدف این دوره تربیت افرادی است که بتوانند آموزش و پرورش کودکاناستثنایی را عهده دار گردند 

طول دوره و شکل نظام 


متوسط طول دوره کارشناسیآموزش و پرورش کودکان استثنایی ۵ سال می باشد (حداقل ۴و حداکثر ۶ سال )و نظامآموزشی آن مطابق آئین نامه مصوب ستاد انقلاب فرهنگی است

کلیه دروس در هشت ترمبرنامه ریزی شده و طول هر ترم ۱۸ هفته در هر نیمسال تحصیلی است . زمان تدریس هرواحد از نوع نظری ۱۸ ساعت ، از نوع عملی ۳۶ ساعت و کارورزی ۷۲ ساعت است

درس های رشته :

 

ردیف
                        نام درس
۱
آزمون های تشخیص عقب مانده ذهنی
۲
آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری
۳
آموزش بزرگسالان
۴
آموزش و پرورش ابتدایی- راهنمایی- متوسطه
۵
آموزش و پرورش تطبیقی
۶
آموزش و پرورش کودکان استثنائی
۷
آموزش و پرورش کودکان استثنایی ۱
۸
آموزش و پرورش کودکان استثنایی ۲
۹
اختلالهای رفتاری- عاطفی
۱۰
اختلالهای روانی- حرکتی
۱۱
اختلالهای گویایی
۱۲
اختلالهای یادگیری ویژه
۱۳
اصول مددکاری اجتماعی
۱۴
اصول و مبانی آموزش و پرورش
۱۵
اقتصاد آموزش و پرورش
۱۶
انسان شناسی در اسلام
۱۷
بازی و حرکت درمانی
۱۸
بهداشت و کمکهای اولیه
۱۹
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران
۲۰
تهیه مواد و وسائل آموزشی وکمک آموزشی
۲۱
جامعه شناسی آموزش و پرورش
۲۲
جامعه شناسی عمومی
۲۳
روان شناسی اجتماعی
۲۴
روان‌شناسی شخصیت
۲۵
روانشناسی تربیتی
۲۶
روانشناسی تفاوتهای فردی
۲۷
روانشناسی رشد نوجوانی ۲
۲۸
روانشناسی رشد کودکی ۱
۲۹
روانشناسی عمومی
۳۰
روانشناسی عقب ماندگی ذهنی
۳۱
روانشناسی و آموزش کودکان تیزهوش
۳۲
روانشناسی و آموزش کودکان نابینا
۳۳
روانشناسی و آموزش کودکان ناشنوا
۳۴
روش تدریس علوم اجتماعی و تجربی
۳۵
روش تدریس ریاضی
۳۶
روش تدریس زبان فارسی
۳۷
روش های آماری در علوم تربیتی
۳۸
روشها و فنون تدریس
۳۹
روشهای بازپروری حرفه ای
۴۰
روشهای تغییر رفتار
۴۱
روشهای مشاوره و مصاحبه
۴۲
سنجش اندازه گیری در علوم تربیتی
۴۳
فلسفه آموزش و پرورش
۴۴
فیزیولوژی اعصاب
۴۵
گفتار درمانی
۴۶
متون تخصصی به زبانهای خارجی
۴۷
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی
۴۸
مقدمات تکنولوژی آموزشی
۴۹
مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی
۵۰
مقدمات مدیریت آموزشی
۵۱
مقدمات مشاوره و راهنمایی
۵۲
کارورزی در روشهای تدریس
۵۳
کلیات اقتصاد
۵۴
کلیات فلسفه


بازار کار:

۱٫ دبیر مدارس دانش آموزان استثنایی (عقب مانده ذهنی(
۲٫ مربی مراکز نگهداریکودکان عقب مانده ذهنی

۳٫ مدیر مراکز کودکان و دانش آموزان عقب ماندهذهنی
۴٫ کارشناس گزینش و تشخیص کودکان عقب مانده ذهنی
۵٫ کارشناس آموزش و پرورشکودکان و دانش آموزان عقب مانده ذهنی در موسسات گوناگون از قبیل : وزارت آموزش وپرورش و سازمان بهزیستی کشور

منبع : سایت تحقیق کن

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 83 = 89